รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

เลขที่คำสั่ง na
ประกาศวันที่12-11-2003
Reference Number QDi.139
ชื่อ/บริษัท (ภาษาอังกฤษ) 1. IMED 2. BEN MEKKI 3. ZARKAOUI
วัน เดือน ปี เกิด 15-01-1973
ฉายา na
สัญชาติ Tunisia
ที่อยู่1 เลขที่ 41-45 Rue Estienne d’Orves ตำบล อำเภอ Pré Saint Gervais จังหวัด เมือง France
ที่อยู่2 เลขที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด เมือง
เบอร์โทร na
อีเมล na
เลขบัตรประจำตัวประชาชน na
หนังสือเดินทางเลขที่ M174950
เลขทะเบียนนิติบุคคล na
กลุ่ม ISIL & Al-Qaida
สถานะ บุคคลที่ถูกกำหนด
กลับ