รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

เลขที่คำสั่ง na
ประกาศวันที่27-10-2008
Reference Number QDi.261
ชื่อ/บริษัท (ภาษาอังกฤษ) 1. ADEM 2. YILMAZ
วัน เดือน ปี เกิด 04-11-1978
ฉายา na
สัญชาติ Türkiye
ที่อยู่1 เลขที่ Südliche Ringstrasse 133 ตำบล อำเภอ จังหวัด Langen เมือง Germany
ที่อยู่2 เลขที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด เมือง Türkiye
เบอร์โทร na
อีเมล na
เลขบัตรประจำตัวประชาชน na
หนังสือเดินทางเลขที่ TR-P 614 166
เลขทะเบียนนิติบุคคล na
กลุ่ม ISIL & Al-Qaida
สถานะ บุคคลที่ถูกกำหนด
กลับ