รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

เลขที่คำสั่ง na
ประกาศวันที่04-06-2008
Reference Number QDi.241
ชื่อ/บริษัท (ภาษาอังกฤษ) 1. ANGELO 2. RAMIREZ 3. TRINIDAD
วัน เดือน ปี เกิด 20-03-1978
ฉายา na
สัญชาติ Philippines
ที่อยู่1 เลขที่ 3111 Ma. Bautista ตำบล อำเภอ Punta, Santa Ana, Manila จังหวัด เมือง Philippines
ที่อยู่2 เลขที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด เมือง
เบอร์โทร na
อีเมล na
เลขบัตรประจำตัวประชาชน na
หนังสือเดินทางเลขที่ na
เลขทะเบียนนิติบุคคล na
กลุ่ม ISIL & Al-Qaida
สถานะ บุคคลที่ถูกกำหนด
กลับ