รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

เลขที่คำสั่ง na
ประกาศวันที่11-01-2002
Reference Number QDi.057
ชื่อ/บริษัท (ภาษาอังกฤษ) 1. IBRAHIM 2. ALI 3. ABU BAKR 4. TANTOUSH
วัน เดือน ปี เกิด 02-02-1966
ฉายา na
สัญชาติ Libya
ที่อยู่1 เลขที่ ตำบล อำเภอ Tripoli จังหวัด เมือง Libya
ที่อยู่2 เลขที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด เมือง
เบอร์โทร na
อีเมล na
เลขบัตรประจำตัวประชาชน na
หนังสือเดินทางเลขที่ 203037
เลขทะเบียนนิติบุคคล na
กลุ่ม ISIL & Al-Qaida
สถานะ บุคคลที่ถูกกำหนด
กลับ