รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

เลขที่คำสั่ง na
ประกาศวันที่09-09-2003
Reference Number QDi.124
ชื่อ/บริษัท (ภาษาอังกฤษ) 1. YAZID 2. SUFAAT
วัน เดือน ปี เกิด 20-01-1964
ฉายา na
สัญชาติ Malaysia
ที่อยู่1 เลขที่ Taman Bukit Ampang ตำบล อำเภอ จังหวัด State of Selangor เมือง Malaysia
ที่อยู่2 เลขที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด เมือง Malaysia
เบอร์โทร na
อีเมล na
เลขบัตรประจำตัวประชาชน na
หนังสือเดินทางเลขที่ A 10472263
เลขทะเบียนนิติบุคคล na
กลุ่ม ISIL & Al-Qaida
สถานะ บุคคลที่ถูกกำหนด
กลับ