รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

เลขที่คำสั่ง na
ประกาศวันที่17-10-2001
Reference Number QDi.020
ชื่อ/บริษัท (ภาษาอังกฤษ) 1. MOHAMMAD 2. HAMDI 3. MOHAMMAD 4. SADIQ AL-AHDAL
วัน เดือน ปี เกิด 19-11-1971
ฉายา na
สัญชาติ Yemen
ที่อยู่1 เลขที่ Jamal street, Al-Dahima alley ตำบล อำเภอ Al-Hudaydah จังหวัด เมือง Yemen
ที่อยู่2 เลขที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด เมือง
เบอร์โทร na
อีเมล na
เลขบัตรประจำตัวประชาชน na
หนังสือเดินทางเลขที่ 541939
เลขทะเบียนนิติบุคคล na
กลุ่ม ISIL & Al-Qaida
สถานะ บุคคลที่ถูกกำหนด
กลับ