รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

เลขที่คำสั่ง na
ประกาศวันที่12-11-2003
Reference Number QDi.150
ชื่อ/บริษัท (ภาษาอังกฤษ) 1. AL-AZHAR 2. BEN KHALIFA 3. BEN AHMED 4. ROUINE
วัน เดือน ปี เกิด 20-11-1975
ฉายา na
สัญชาติ Tunisia
ที่อยู่1 เลขที่ No.2 89th Street Zehrouni ตำบล อำเภอ Tunis จังหวัด เมือง Tunisia
ที่อยู่2 เลขที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด เมือง
เบอร์โทร na
อีเมล na
เลขบัตรประจำตัวประชาชน na
หนังสือเดินทางเลขที่ P182583
เลขทะเบียนนิติบุคคล na
กลุ่ม ISIL & Al-Qaida
สถานะ บุคคลที่ถูกกำหนด
กลับ