รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

เลขที่คำสั่ง na
ประกาศวันที่29-06-2009
Reference Number QDi.271
ชื่อ/บริษัท (ภาษาอังกฤษ) 1. ARIF 2. QASMANI
วัน เดือน ปี เกิด na
ฉายา na
สัญชาติ Pakistan
ที่อยู่1 เลขที่ House Number 136, KDA Scheme No. 1, Tipu Sultan Road ตำบล อำเภอ Karachi จังหวัด เมือง Pakistan
ที่อยู่2 เลขที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด เมือง
เบอร์โทร na
อีเมล na
เลขบัตรประจำตัวประชาชน na
หนังสือเดินทางเลขที่ na
เลขทะเบียนนิติบุคคล na
กลุ่ม ISIL & Al-Qaida
สถานะ บุคคลที่ถูกกำหนด
กลับ