รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

เลขที่คำสั่ง na
ประกาศวันที่10-04-2015
Reference Number QDi.353
ชื่อ/บริษัท (ภาษาอังกฤษ) 1. ALI 2. BEN TAHER 3. BEN FALEH 4. OUNI HARZI
วัน เดือน ปี เกิด 09-03-1986
ฉายา na
สัญชาติ Tunisia
ที่อยู่1 เลขที่ 18 Mediterranean Street ตำบล อำเภอ Ariana จังหวัด เมือง Tunisia
ที่อยู่2 เลขที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด เมือง Syrian Arab Republic
เบอร์โทร na
อีเมล na
เลขบัตรประจำตัวประชาชน na
หนังสือเดินทางเลขที่ W342058
เลขทะเบียนนิติบุคคล na
กลุ่ม ISIL & Al-Qaida
สถานะ บุคคลที่ถูกกำหนด
กลับ