รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

เลขที่คำสั่ง na
ประกาศวันที่22-02-2013
Reference Number QDi.314
ชื่อ/บริษัท (ภาษาอังกฤษ) 1. ABDERRAHMANE 2. OULD EL AMAR
วัน เดือน ปี เกิด na
ฉายา na
สัญชาติ Mali
ที่อยู่1 เลขที่ ตำบล อำเภอ Gao จังหวัด เมือง Mali
ที่อยู่2 เลขที่ ตำบล อำเภอ Tabankort จังหวัด เมือง Mali
เบอร์โทร na
อีเมล na
เลขบัตรประจำตัวประชาชน na
หนังสือเดินทางเลขที่ na
เลขทะเบียนนิติบุคคล na
กลุ่ม ISIL & Al-Qaida
สถานะ บุคคลที่ถูกกำหนด
กลับ