รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

เลขที่คำสั่ง na
ประกาศวันที่22-04-2010
Reference Number QDi.280
ชื่อ/บริษัท (ภาษาอังกฤษ) 1. TAYEB 2. NAIL
วัน เดือน ปี เกิด na
ฉายา na
สัญชาติ Algeria
ที่อยู่1 เลขที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด เมือง Mali
ที่อยู่2 เลขที่ Cité Feradj Lakhdar, Merine, Sidi Bel Abbes ตำบล อำเภอ จังหวัด เมือง Algeria
เบอร์โทร na
อีเมล na
เลขบัตรประจำตัวประชาชน na
หนังสือเดินทางเลขที่ na
เลขทะเบียนนิติบุคคล na
กลุ่ม ISIL & Al-Qaida
สถานะ บุคคลที่ถูกกำหนด
กลับ