รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

เลขที่คำสั่ง na
ประกาศวันที่16-01-2008
Reference Number QDi.238
ชื่อ/บริษัท (ภาษาอังกฤษ) 1. MUBARAK 2. MUSHAKHAS 3. SANAD 4. MUBARAK AL-BATHALI
วัน เดือน ปี เกิด 01-10-1961
ฉายา na
สัญชาติ Kuwait
ที่อยู่1 เลขที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด Al-Salibekhat area เมือง Kuwait
ที่อยู่2 เลขที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด เมือง
เบอร์โทร na
อีเมล na
เลขบัตรประจำตัวประชาชน na
หนังสือเดินทางเลขที่ 101856740
เลขทะเบียนนิติบุคคล na
กลุ่ม ISIL & Al-Qaida
สถานะ บุคคลที่ถูกกำหนด
กลับ