รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

เลขที่คำสั่ง na
ประกาศวันที่18-06-2018
Reference Number QDi.413
ชื่อ/บริษัท (ภาษาอังกฤษ) 1. MYRNA 2. AJIJUL 3. MABANZA
วัน เดือน ปี เกิด 11-07-1991
ฉายา na
สัญชาติ Philippines
ที่อยู่1 เลขที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด Basilan Province เมือง Philippines
ที่อยู่2 เลขที่ ตำบล อำเภอ Zamboanga City จังหวัด เมือง Philippines
เบอร์โทร na
อีเมล na
เลขบัตรประจำตัวประชาชน na
หนังสือเดินทางเลขที่ na
เลขทะเบียนนิติบุคคล na
กลุ่ม ISIL & Al-Qaida
สถานะ บุคคลที่ถูกกำหนด
กลับ