รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

เลขที่คำสั่ง na
ประกาศวันที่10-12-2008
Reference Number QDi.264
ชื่อ/บริษัท (ภาษาอังกฤษ) 1. ZAKI-UR-REHMAN 2. LAKHVI
วัน เดือน ปี เกิด 30-12-1960
ฉายา na
สัญชาติ Pakistan
ที่อยู่1 เลขที่ Barahkoh, P.O. DO ตำบล อำเภอ จังหวัด Tehsil and District Islamabad เมือง Pakistan
ที่อยู่2 เลขที่ Chak No. 18/IL, Rinala Khurd ตำบล อำเภอ Tehsil Rinala Khurd จังหวัด District Okara เมือง Pakistan
เบอร์โทร na
อีเมล na
เลขบัตรประจำตัวประชาชน na
หนังสือเดินทางเลขที่ na
เลขทะเบียนนิติบุคคล na
กลุ่ม ISIL & Al-Qaida
สถานะ บุคคลที่ถูกกำหนด
กลับ