รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

เลขที่คำสั่ง na
ประกาศวันที่29-07-2005
Reference Number QDi.190
ชื่อ/บริษัท (ภาษาอังกฤษ) 1. ABDELKADER 2. LAAGOUB
วัน เดือน ปี เกิด 23-04-1966
ฉายา na
สัญชาติ Morocco
ที่อยู่1 เลขที่ Number 4, Via Europa ตำบล อำเภอ Paderno Ponchielli จังหวัด Cremona เมือง Italy
ที่อยู่2 เลขที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด เมือง
เบอร์โทร na
อีเมล na
เลขบัตรประจำตัวประชาชน na
หนังสือเดินทางเลขที่ D-379312
เลขทะเบียนนิติบุคคล na
กลุ่ม ISIL & Al-Qaida
สถานะ บุคคลที่ถูกกำหนด
กลับ