รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

เลขที่คำสั่ง na
ประกาศวันที่29-02-2016
Reference Number QDi.383
ชื่อ/บริษัท (ภาษาอังกฤษ) 1. MORAD 2. LAABOUDI
วัน เดือน ปี เกิด 26-02-1993
ฉายา na
สัญชาติ Morocco
ที่อยู่1 เลขที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด เมือง Turkey
ที่อยู่2 เลขที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด เมือง
เบอร์โทร na
อีเมล na
เลขบัตรประจำตัวประชาชน na
หนังสือเดินทางเลขที่ UZ6430184
เลขทะเบียนนิติบุคคล na
กลุ่ม ISIL & Al-Qaida
สถานะ บุคคลที่ถูกกำหนด
กลับ