รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

เลขที่คำสั่ง na
ประกาศวันที่03-09-2002
Reference Number QDi.072
ชื่อ/บริษัท (ภาษาอังกฤษ) 1. MEHDI 2. BEN MOHAMED 3. BEN MOHAMED 4. KAMMOUN
วัน เดือน ปี เกิด 03-04-1968
ฉายา na
สัญชาติ Tunisia
ที่อยู่1 เลขที่ Via Masina Number 7 ตำบล อำเภอ Milan จังหวัด เมือง Italy
ที่อยู่2 เลขที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด เมือง
เบอร์โทร na
อีเมล na
เลขบัตรประจำตัวประชาชน na
หนังสือเดินทางเลขที่ M307707
เลขทะเบียนนิติบุคคล na
กลุ่ม ISIL & Al-Qaida
สถานะ บุคคลที่ถูกกำหนด
กลับ