รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

เลขที่คำสั่ง na
ประกาศวันที่15-04-2009
Reference Number QDi.268
ชื่อ/บริษัท (ภาษาอังกฤษ) 1. ABDUL 2. HAQ
วัน เดือน ปี เกิด 10-10-1971
ฉายา na
สัญชาติ China
ที่อยู่1 เลขที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด เมือง Afghanistan
ที่อยู่2 เลขที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด เมือง Pakistan
เบอร์โทร na
อีเมล na
เลขบัตรประจำตัวประชาชน na
หนังสือเดินทางเลขที่ na
เลขทะเบียนนิติบุคคล na
กลุ่ม ISIL & Al-Qaida
สถานะ บุคคลที่ถูกกำหนด
กลับ