รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

เลขที่คำสั่ง na
ประกาศวันที่06-12-2005
Reference Number QDi.204
ชื่อ/บริษัท (ภาษาอังกฤษ) 1. ISNILON 2. TOTONI 3. HAPILON
วัน เดือน ปี เกิด 18-03-1966
ฉายา na
สัญชาติ Philippines
ที่อยู่1 เลขที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด Basilan เมือง Philippines
ที่อยู่2 เลขที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด Lanao del Sur เมือง Philippines
เบอร์โทร na
อีเมล na
เลขบัตรประจำตัวประชาชน na
หนังสือเดินทางเลขที่ na
เลขทะเบียนนิติบุคคล na
กลุ่ม ISIL & Al-Qaida
สถานะ บุคคลที่ถูกกำหนด
กลับ