รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

เลขที่คำสั่ง na
ประกาศวันที่03-07-2008
Reference Number QDi.251
ชื่อ/บริษัท (ภาษาอังกฤษ) 1. SALAH EDDINE 2. GASMI
วัน เดือน ปี เกิด 13-04-1971
ฉายา na
สัญชาติ Algeria
ที่อยู่1 เลขที่ ตำบล อำเภอ No. 7250 Zeribat El Oued, Biskra จังหวัด เมือง Algeria
ที่อยู่2 เลขที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด เมือง
เบอร์โทร na
อีเมล na
เลขบัตรประจำตัวประชาชน na
หนังสือเดินทางเลขที่ na
เลขทะเบียนนิติบุคคล na
กลุ่ม ISIL & Al-Qaida
สถานะ บุคคลที่ถูกกำหนด
กลับ