รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

เลขที่คำสั่ง na
ประกาศวันที่25-06-2003
Reference Number QDi.096
ชื่อ/บริษัท (ภาษาอังกฤษ) 1. MOUSSA 2. BEN OMAR 3. BEN ALI 4. ESSAADI
วัน เดือน ปี เกิด 04-12-1964
ฉายา na
สัญชาติ Tunisia
ที่อยู่1 เลขที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด เมือง Tunisia
ที่อยู่2 เลขที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด เมือง
เบอร์โทร na
อีเมล na
เลขบัตรประจำตัวประชาชน na
หนังสือเดินทางเลขที่ L335915
เลขทะเบียนนิติบุคคล na
กลุ่ม ISIL & Al-Qaida
สถานะ บุคคลที่ถูกกำหนด
กลับ