รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

เลขที่คำสั่ง na
ประกาศวันที่12-11-2008
Reference Number QDi.262
ชื่อ/บริษัท (ภาษาอังกฤษ) 1. REDOUANE 2. EL HABHAB
วัน เดือน ปี เกิด 20-12-1969
ฉายา na
สัญชาติ na
ที่อยู่1 เลขที่ lltisstrasse 58 ตำบล อำเภอ 24143 Kiel จังหวัด เมือง Germany
ที่อยู่2 เลขที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด เมือง
เบอร์โทร na
อีเมล na
เลขบัตรประจำตัวประชาชน na
หนังสือเดินทางเลขที่ 1005552350
เลขทะเบียนนิติบุคคล na
กลุ่ม ISIL & Al-Qaida
สถานะ บุคคลที่ถูกกำหนด
กลับ