รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

เลขที่คำสั่ง na
ประกาศวันที่25-01-2012
Reference Number QDi.301
ชื่อ/บริษัท (ภาษาอังกฤษ) 1. YASSIN 2. CHOUKA
วัน เดือน ปี เกิด 11-12-1984
ฉายา na
สัญชาติ na
ที่อยู่1 เลขที่ Karl-Barth-Straße 14 ตำบล อำเภอ Bonn จังหวัด เมือง Germany
ที่อยู่2 เลขที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด เมือง
เบอร์โทร na
อีเมล na
เลขบัตรประจำตัวประชาชน na
หนังสือเดินทางเลขที่ 5204893014
เลขทะเบียนนิติบุคคล na
กลุ่ม ISIL & Al-Qaida
สถานะ บุคคลที่ถูกกำหนด
กลับ