รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

เลขที่คำสั่ง na
ประกาศวันที่23-09-2014
Reference Number QDi.333
ชื่อ/บริษัท (ภาษาอังกฤษ) 1. SEIFALLAH 2. BEN OMAR 3. BEN MOHAMED 4. BEN HASSINE
วัน เดือน ปี เกิด 08-11-1965
ฉายา na
สัญชาติ Tunisia
ที่อยู่1 เลขที่ 60 Rue de la Libye ตำบล อำเภอ Hammam Lif จังหวัด Ben Arous เมือง Tunisia
ที่อยู่2 เลขที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด เมือง Libya
เบอร์โทร na
อีเมล na
เลขบัตรประจำตัวประชาชน na
หนังสือเดินทางเลขที่ G557170
เลขทะเบียนนิติบุคคล na
กลุ่ม ISIL & Al-Qaida
สถานะ บุคคลที่ถูกกำหนด
กลับ