รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

เลขที่คำสั่ง na
ประกาศวันที่21-04-2006
Reference Number QDi.217
ชื่อ/บริษัท (ภาษาอังกฤษ) 1. ABU BAKAR 2. BA'ASYIR
วัน เดือน ปี เกิด 17-08-1938
ฉายา na
สัญชาติ Indonesia
ที่อยู่1 เลขที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด เมือง Indonesia
ที่อยู่2 เลขที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด เมือง
เบอร์โทร na
อีเมล na
เลขบัตรประจำตัวประชาชน na
หนังสือเดินทางเลขที่ na
เลขทะเบียนนิติบุคคล na
กลุ่ม ISIL & Al-Qaida
สถานะ บุคคลที่ถูกกำหนด
กลับ