รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

เลขที่คำสั่ง na
ประกาศวันที่12-03-2012
Reference Number QDi.305
ชื่อ/บริษัท (ภาษาอังกฤษ) 1. ABDUL 2. ROSYID 3. RIDHO 4. BA'ASYIR
วัน เดือน ปี เกิด 31-01-1974
ฉายา na
สัญชาติ Indonesia
ที่อยู่1 เลขที่ Podok Pesantren AL Wayain Ngrandu ตำบล อำเภอ Sumber Agung Magetan จังหวัด East Java เมือง Indonesia
ที่อยู่2 เลขที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด เมือง
เบอร์โทร na
อีเมล na
เลขบัตรประจำตัวประชาชน na
หนังสือเดินทางเลขที่ na
เลขทะเบียนนิติบุคคล na
กลุ่ม ISIL & Al-Qaida
สถานะ บุคคลที่ถูกกำหนด
กลับ