รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

เลขที่คำสั่ง na
ประกาศวันที่29-02-2016
Reference Number QDi.371
ชื่อ/บริษัท (ภาษาอังกฤษ) 1. ABD AL-BASET 2. AZZOUZ
วัน เดือน ปี เกิด 07-02-1966
ฉายา na
สัญชาติ Libya
ที่อยู่1 เลขที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด เมือง Libya
ที่อยู่2 เลขที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด เมือง
เบอร์โทร na
อีเมล na
เลขบัตรประจำตัวประชาชน na
หนังสือเดินทางเลขที่ 223611
เลขทะเบียนนิติบุคคล na
กลุ่ม ISIL & Al-Qaida
สถานะ บุคคลที่ถูกกำหนด
กลับ