รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

เลขที่คำสั่ง na
ประกาศวันที่17-02-2005
Reference Number QDi.184
ชื่อ/บริษัท (ภาษาอังกฤษ) 1. MUHSIN 2. FADHIL 3. AYED 4. ASHOUR AL-FADHLI
วัน เดือน ปี เกิด 24-04-1981
ฉายา na
สัญชาติ Kuwait
ที่อยู่1 เลขที่ Block Four, Street 13, House #179 ตำบล อำเภอ Kuwait City จังหวัด Al-Riqqa area เมือง Kuwait
ที่อยู่2 เลขที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด เมือง
เบอร์โทร na
อีเมล na
เลขบัตรประจำตัวประชาชน na
หนังสือเดินทางเลขที่ 106261543
เลขทะเบียนนิติบุคคล na
กลุ่ม ISIL & Al-Qaida
สถานะ บุคคลที่ถูกกำหนด
กลับ