รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

เลขที่คำสั่ง na
ประกาศวันที่15-08-2014
Reference Number QDi.323
ชื่อ/บริษัท (ภาษาอังกฤษ) 1. SAID 2. ARIF
วัน เดือน ปี เกิด 25-06-1964
ฉายา na
สัญชาติ Algeria
ที่อยู่1 เลขที่ 78 Boulevard Bezghoud Mustapha, Oran ตำบล อำเภอ จังหวัด เมือง Algeria
ที่อยู่2 เลขที่ No. 12 Rue Lyonnais, Ain Turk, Oran ตำบล อำเภอ จังหวัด เมือง Algeria
เบอร์โทร na
อีเมล na
เลขบัตรประจำตัวประชาชน na
หนังสือเดินทางเลขที่ na
เลขทะเบียนนิติบุคคล na
กลุ่ม ISIL & Al-Qaida
สถานะ บุคคลที่ถูกกำหนด
กลับ