รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

เลขที่คำสั่ง na
ประกาศวันที่27-02-2004
Reference Number QDi.156
ชื่อ/บริษัท (ภาษาอังกฤษ) 1. ABD-AL-MAJID 2. AZIZ 3. AL-ZINDANI
วัน เดือน ปี เกิด na
ฉายา na
สัญชาติ Yemen
ที่อยู่1 เลขที่ P.O. Box 8096 ตำบล อำเภอ Sana'a จังหวัด เมือง Yemen
ที่อยู่2 เลขที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด เมือง
เบอร์โทร na
อีเมล na
เลขบัตรประจำตัวประชาชน na
หนังสือเดินทางเลขที่ A005487
เลขทะเบียนนิติบุคคล na
กลุ่ม ISIL & Al-Qaida
สถานะ บุคคลที่ถูกกำหนด
กลับ