รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

เลขที่คำสั่ง na
ประกาศวันที่09-08-2018
Reference Number QDi.415
ชื่อ/บริษัท (ภาษาอังกฤษ) 1. ADNAN 2. ABOU WALID 3. AL-SAHRAOUI
วัน เดือน ปี เกิด 16-02-1973
ฉายา na
สัญชาติ na
ที่อยู่1 เลขที่ ตำบล อำเภอ Ménaka จังหวัด Gao Region เมือง Mali
ที่อยู่2 เลขที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด เมือง
เบอร์โทร na
อีเมล na
เลขบัตรประจำตัวประชาชน na
หนังสือเดินทางเลขที่ na
เลขทะเบียนนิติบุคคล na
กลุ่ม ISIL & Al-Qaida
สถานะ บุคคลที่ถูกกำหนด
กลับ