รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

เลขที่คำสั่ง na
ประกาศวันที่06-03-2018
Reference Number QDi.411
ชื่อ/บริษัท (ภาษาอังกฤษ) 1. SALIM 2. MUSTAFA 3. MUHAMMAD 4. AL-MANSUR
วัน เดือน ปี เกิด 20-02-1962
ฉายา na
สัญชาติ Iraq
ที่อยู่1 เลขที่ 17 Tamoz ตำบล อำเภอ Mosul จังหวัด เมือง Iraq
ที่อยู่2 เลขที่ Tel Afar – Al-Saad ตำบล อำเภอ Mosul จังหวัด เมือง Iraq
เบอร์โทร na
อีเมล na
เลขบัตรประจำตัวประชาชน na
หนังสือเดินทางเลขที่ A6489694
เลขทะเบียนนิติบุคคล na
กลุ่ม ISIL & Al-Qaida
สถานะ บุคคลที่ถูกกำหนด
กลับ