รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

เลขที่คำสั่ง na
ประกาศวันที่03-09-2002
Reference Number QDi.074
ชื่อ/บริษัท (ภาษาอังกฤษ) 1. TAREK 2. BEN HABIB 3. BEN AL-TOUMI 4. AL-MAAROUFI
วัน เดือน ปี เกิด 23-11-1965
ฉายา na
สัญชาติ Tunisia
ที่อยู่1 เลขที่ Rue Léon Théodore Number 107/1, 1090 Jette ตำบล อำเภอ Brussels จังหวัด เมือง Belgium
ที่อยู่2 เลขที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด เมือง
เบอร์โทร na
อีเมล na
เลขบัตรประจำตัวประชาชน na
หนังสือเดินทางเลขที่ E590976
เลขทะเบียนนิติบุคคล na
กลุ่ม ISIL & Al-Qaida
สถานะ บุคคลที่ถูกกำหนด
กลับ