รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

เลขที่คำสั่ง na
ประกาศวันที่23-06-2004
Reference Number QDi.177
ชื่อ/บริษัท (ภาษาอังกฤษ) 1. HABIB 2. BEN 3. AHMED 4. AL-LOUBIRI
วัน เดือน ปี เกิด 17-11-1961
ฉายา na
สัญชาติ Tunisia
ที่อยู่1 เลขที่ Salam Marnaq Ben Arous district ตำบล อำเภอ Sidi Mesoud จังหวัด เมือง Tunisia
ที่อยู่2 เลขที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด เมือง Afghanistan
เบอร์โทร na
อีเมล na
เลขบัตรประจำตัวประชาชน na
หนังสือเดินทางเลขที่ M788439
เลขทะเบียนนิติบุคคล na
กลุ่ม ISIL & Al-Qaida
สถานะ บุคคลที่ถูกกำหนด
กลับ