รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

เลขที่คำสั่ง na
ประกาศวันที่06-03-2018
Reference Number QDi.412
ชื่อ/บริษัท (ภาษาอังกฤษ) 1. UMAR 2. MAHMUD 3. IRHAYYIM 4. AL-KUBAYSI
วัน เดือน ปี เกิด 16-06-1967
ฉายา na
สัญชาติ Iraq
ที่อยู่1 เลขที่ ตำบล อำเภอ Al-Qaim จังหวัด Al-Anbar Province เมือง Iraq
ที่อยู่2 เลขที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด เมือง
เบอร์โทร na
อีเมล na
เลขบัตรประจำตัวประชาชน na
หนังสือเดินทางเลขที่ A4059346
เลขทะเบียนนิติบุคคล na
กลุ่ม ISIL & Al-Qaida
สถานะ บุคคลที่ถูกกำหนด
กลับ