รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

เลขที่คำสั่ง na
ประกาศวันที่21-10-2013
Reference Number QDi.318
ชื่อ/บริษัท (ภาษาอังกฤษ) 1. MUHAMMAD 2. JAMAL 3. ABD-AL RAHIM AHMAD 4. AL-KASHIF
วัน เดือน ปี เกิด 01-01-1964
ฉายา na
สัญชาติ Egypt
ที่อยู่1 เลขที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด เมือง Egypt
ที่อยู่2 เลขที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด เมือง
เบอร์โทร na
อีเมล na
เลขบัตรประจำตัวประชาชน na
หนังสือเดินทางเลขที่ 6487
เลขทะเบียนนิติบุคคล na
กลุ่ม ISIL & Al-Qaida
สถานะ บุคคลที่ถูกกำหนด
กลับ