รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

เลขที่คำสั่ง na
ประกาศวันที่21-09-2015
Reference Number QDi.382
ชื่อ/บริษัท (ภาษาอังกฤษ) 1. SA'D 2. BIN SA'D 3. MUHAMMAD SHARIYAN 4. AL-KA'BI
วัน เดือน ปี เกิด 15-02-1972
ฉายา na
สัญชาติ Qatar
ที่อยู่1 เลขที่ ตำบล อำเภอ Umm Salal จังหวัด เมือง Qatar
ที่อยู่2 เลขที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด เมือง
เบอร์โทร na
อีเมล na
เลขบัตรประจำตัวประชาชน na
หนังสือเดินทางเลขที่ 00966737
เลขทะเบียนนิติบุคคล na
กลุ่ม ISIL & Al-Qaida
สถานะ บุคคลที่ถูกกำหนด
กลับ