รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

เลขที่คำสั่ง na
ประกาศวันที่12-11-2003
Reference Number QDi.140
ชื่อ/บริษัท (ภาษาอังกฤษ) 1. KAMAL 2. BEN MAOELDI 3. BEN HASSAN 4. AL-HAMRAOUI
วัน เดือน ปี เกิด 21-10-1977
ฉายา na
สัญชาติ Tunisia
ที่อยู่1 เลขที่ Via Bertesi Number 27 ตำบล อำเภอ Cremona จังหวัด เมือง Italy
ที่อยู่2 เลขที่ Via Plebiscito Number 3 ตำบล อำเภอ Cremona จังหวัด เมือง Italy
เบอร์โทร na
อีเมล na
เลขบัตรประจำตัวประชาชน na
หนังสือเดินทางเลขที่ P229856
เลขทะเบียนนิติบุคคล na
กลุ่ม ISIL & Al-Qaida
สถานะ บุคคลที่ถูกกำหนด
กลับ