รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

เลขที่คำสั่ง na
ประกาศวันที่12-11-2003
Reference Number QDi.149
ชื่อ/บริษัท (ภาษาอังกฤษ) 1. NOUREDDINE 2. BEN ALI 3. BEN BELKASSEM 4. AL-DRISSI
วัน เดือน ปี เกิด 30-04-1964
ฉายา na
สัญชาติ Tunisia
ที่อยู่1 เลขที่ Via Plebiscito 3 ตำบล อำเภอ Cremona จังหวัด เมือง Italy
ที่อยู่2 เลขที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด เมือง
เบอร์โทร na
อีเมล na
เลขบัตรประจำตัวประชาชน na
หนังสือเดินทางเลขที่ L851940
เลขทะเบียนนิติบุคคล na
กลุ่ม ISIL & Al-Qaida
สถานะ บุคคลที่ถูกกำหนด
กลับ