รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

เลขที่คำสั่ง na
ประกาศวันที่08-06-2007
Reference Number QDi.231
ชื่อ/บริษัท (ภาษาอังกฤษ) 1. SALEM 2. NOR ELDIN 3. AMOHAMED 4. AL-DABSKI
วัน เดือน ปี เกิด na
ฉายา na
สัญชาติ Libya
ที่อยู่1 เลขที่ ตำบล อำเภอ Bab Ben Ghasheer, Tripoli จังหวัด เมือง Libya
ที่อยู่2 เลขที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด เมือง
เบอร์โทร na
อีเมล na
เลขบัตรประจำตัวประชาชน na
หนังสือเดินทางเลขที่ 1990/345751
เลขทะเบียนนิติบุคคล na
กลุ่ม ISIL & Al-Qaida
สถานะ บุคคลที่ถูกกำหนด
กลับ