รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

เลขที่คำสั่ง na
ประกาศวันที่23-01-2015
Reference Number QDi.344
ชื่อ/บริษัท (ภาษาอังกฤษ) 1. IBRAHIM 2. 'ISA HAJJI 3. MUHAMMAD 4. AL-BAKR
วัน เดือน ปี เกิด 12-07-1977
ฉายา na
สัญชาติ Qatar
ที่อยู่1 เลขที่ ตำบล อำเภอ Al Rayyan จังหวัด เมือง Qatar
ที่อยู่2 เลขที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด เมือง
เบอร์โทร na
อีเมล na
เลขบัตรประจำตัวประชาชน na
หนังสือเดินทางเลขที่ 01016646
เลขทะเบียนนิติบุคคล na
กลุ่ม ISIL & Al-Qaida
สถานะ บุคคลที่ถูกกำหนด
กลับ