รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

เลขที่คำสั่ง na
ประกาศวันที่24-04-2002
Reference Number QDi.060
ชื่อ/บริษัท (ภาษาอังกฤษ) 1. MOHAMED 2. BEN BELGACEM 3. BEN ABDALLAH 4. AL-AOUADI
วัน เดือน ปี เกิด 11-12-1974
ฉายา na
สัญชาติ Tunisia
ที่อยู่1 เลขที่ 50th Street, Number 23, Zehrouni ตำบล อำเภอ Tunis จังหวัด เมือง Tunisia
ที่อยู่2 เลขที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด เมือง
เบอร์โทร na
อีเมล na
เลขบัตรประจำตัวประชาชน na
หนังสือเดินทางเลขที่ na
เลขทะเบียนนิติบุคคล na
กลุ่ม ISIL & Al-Qaida
สถานะ บุคคลที่ถูกกำหนด
กลับ