รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

เลขที่คำสั่ง na
ประกาศวันที่23-09-2014
Reference Number QDi.338
ชื่อ/บริษัท (ภาษาอังกฤษ) 1. SHAFI 2. SULTAN 3. MOHAMMED 4. AL-AJMI
วัน เดือน ปี เกิด 01-01-1973
ฉายา na
สัญชาติ Kuwait
ที่อยู่1 เลขที่ Area 3, Street 327, Building 41 ตำบล อำเภอ Al-Uqaylah จังหวัด เมือง Kuwait
ที่อยู่2 เลขที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด เมือง
เบอร์โทร na
อีเมล na
เลขบัตรประจำตัวประชาชน na
หนังสือเดินทางเลขที่ 0216155930
เลขทะเบียนนิติบุคคล na
กลุ่ม ISIL & Al-Qaida
สถานะ บุคคลที่ถูกกำหนด
กลับ