รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

เลขที่คำสั่ง na
ประกาศวันที่12-12-2006
Reference Number QDi.228
ชื่อ/บริษัท (ภาษาอังกฤษ) 1. MOHAMMED 2. AL GHABRA
วัน เดือน ปี เกิด 01-06-1980
ฉายา na
สัญชาติ United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ที่อยู่1 เลขที่ ตำบล อำเภอ East London จังหวัด เมือง United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ที่อยู่2 เลขที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด เมือง
เบอร์โทร na
อีเมล na
เลขบัตรประจำตัวประชาชน na
หนังสือเดินทางเลขที่ British number 094629366
เลขทะเบียนนิติบุคคล na
กลุ่ม ISIL & Al-Qaida
สถานะ บุคคลที่ถูกกำหนด
กลับ