รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

เลขที่คำสั่ง na
ประกาศวันที่03-01-2014
Reference Number QDi.237
ชื่อ/บริษัท (ภาษาอังกฤษ) 1. JABER 2. ABDALLAH 3. JABER 4. AHMAD AL-JALAHMAH
วัน เดือน ปี เกิด 24-09-1959
ฉายา na
สัญชาติ Kuwait
ที่อยู่1 เลขที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด เมือง Kuwait
ที่อยู่2 เลขที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด เมือง
เบอร์โทร na
อีเมล na
เลขบัตรประจำตัวประชาชน na
หนังสือเดินทางเลขที่ 101423404
เลขทะเบียนนิติบุคคล na
กลุ่ม ISIL & Al-Qaida
สถานะ บุคคลที่ถูกกำหนด
กลับ