รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

เลขที่คำสั่ง na
ประกาศวันที่06-12-2005
Reference Number QDi.203
ชื่อ/บริษัท (ภาษาอังกฤษ) 1. FARHAD 2. KANABI 3. AHMAD
วัน เดือน ปี เกิด 01-07-1971
ฉายา na
สัญชาติ Iraq
ที่อยู่1 เลขที่ Arbil – Qushtuba – house no. SH 11, alley 5380 ตำบล อำเภอ จังหวัด เมือง Iraq
ที่อยู่2 เลขที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด เมือง
เบอร์โทร na
อีเมล na
เลขบัตรประจำตัวประชาชน na
หนังสือเดินทางเลขที่ German travel document (“Reiseausweis”) A 0139243
เลขทะเบียนนิติบุคคล na
กลุ่ม ISIL & Al-Qaida
สถานะ บุคคลที่ถูกกำหนด
กลับ