รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

เลขที่คำสั่ง na
ประกาศวันที่18-06-2018
Reference Number QDi.414
ชื่อ/บริษัท (ภาษาอังกฤษ) 1. ABDULPATTA 2. ESCALON 3. ABUBAKAR
วัน เดือน ปี เกิด 03-03-1965
ฉายา na
สัญชาติ Philippines
ที่อยู่1 เลขที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด เมือง Philippines
ที่อยู่2 เลขที่ ตำบล อำเภอ Jeddah จังหวัด เมือง Saudi Arabia
เบอร์โทร na
อีเมล na
เลขบัตรประจำตัวประชาชน na
หนังสือเดินทางเลขที่ EC6530802
เลขทะเบียนนิติบุคคล na
กลุ่ม ISIL & Al-Qaida
สถานะ บุคคลที่ถูกกำหนด
กลับ