รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

เลขที่คำสั่ง na
ประกาศวันที่08-06-2007
Reference Number QDi.229
ชื่อ/บริษัท (ภาษาอังกฤษ) 1. ALY 2. SOLIMAN 3. MASSOUD 4. ABDUL SAYED
วัน เดือน ปี เกิด na
ฉายา na
สัญชาติ Libya
ที่อยู่1 เลขที่ Ghout El Shamal ตำบล อำเภอ Tripoli จังหวัด เมือง Libya
ที่อยู่2 เลขที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด เมือง
เบอร์โทร na
อีเมล na
เลขบัตรประจำตัวประชาชน na
หนังสือเดินทางเลขที่ Libyan Passport No. 96/184442
เลขทะเบียนนิติบุคคล na
กลุ่ม ISIL & Al-Qaida
สถานะ บุคคลที่ถูกกำหนด
กลับ