ลงทะเบียน
*
*
*
*กรุณาแนบหนังสือรับรอง หนังสือมอบอำนาจ เอกสารประจำตัวของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนของผู้ใช้งาน

ข้าพเจ้ายินดียอมรับเงื่อนไขการใช้งานของระบบตรวจสอบรายชื่อ (APS) หากมีการรั่วไหลของข้อมูลรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยง ผู้ใช้งานจะต้องรับผิดชอบตามข้อกำหนด
   ยกเลิก