ลงทะเบียน
*
*
*
*กรุณาแนบเอกสารประกอบคำขอลงทะเบียน
-สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือ ใบสำคัญรับจดทะเบียนสหกรณ์
-หนังสือมอบอำนาจ
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ
โดยรวมเอกสารเป็น .pdf 1 file เท่านั้น

ข้าพเจ้ายินดียอมรับเงื่อนไขการใช้งานของระบบตรวจสอบรายชื่อ (APS) หากมีการรั่วไหลของข้อมูลรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยง ผู้ใช้งานจะต้องรับผิดชอบตามข้อกำหนด
ผู้ลงทะเบียนยินยอมให้เก็บรวบรวม ประมวลผล ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล สาหรับการลงทะเบียนขอใช้งานระบบ APS
   ยกเลิก