รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

เลขที่คำสั่ง na
ประกาศวันที่03-09-2002
Reference Number QDi.070
ชื่อ/บริษัท (ภาษาอังกฤษ) 1. YASSINE 2. CHEKKOURI
วัน เดือน ปี เกิด 06-10-1966
ฉายา na
สัญชาติ Morocco
ที่อยู่1 เลขที่ 7th Street, Number 7 ตำบล อำเภอ Hay Anas Safi จังหวัด เมือง Morocco
ที่อยู่2 เลขที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด เมือง
เบอร์โทร na
อีเมล na
เลขบัตรประจำตัวประชาชน na
หนังสือเดินทางเลขที่ F46947
เลขทะเบียนนิติบุคคล na
กลุ่ม ISIL & Al-Qaida
สถานะ บุคคลที่ถูกกำหนด
กลับ